Scandlynx logo
SCANDLYNX
- det skandinaviske gaupeprosjektet
Norsk Svenska English
Søk

Hva er SCANDLYNX?

 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har siden 1993 samlet inn økologiske data på gaupe i en rekke områder i Skandinavia. Et overordnet mål for prosjektet er å samle inn og formidle kunnskap om gaupa. Og dermed å bidra til å fremme kunnskapsbaserte forvaltningsmodeller som aksepteres av ulike interessegrupper.


Foto: © SCANDLYNX

Etter å ha vært fåtallig i mange tiår økte den skandinaviske gaupebestanden jevnt og trutt gjennom hele 80- og 90-tallet, både i tetthet og utbredelse. Denne rekoloniseringen av gaupe var imidlertid preget av konflikter, samtidig som kunnskapsnivået om gaupas økologi var lavt. Norsk institutt for naturforskning (NINA) og Grimsö forskningsstasjon, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), har derfor siden 1993 samlet inn økologiske data på gaupe og rådyr i en rekke ulike områder i Skandinavia på oppdrag fra forvaltningen. I 2005 ble samarbeidet mer formalisert under en paraply, "Scandlynx".

Når det gjelder forvaltning av store rovdyr, finnes det ikke én god og riktig løsning, men mer eller mindre akseptable kompromiss som fanger opp synspunkter fra ulike hold. Et overordnet mål for det skandinaviske forskningsprosjektet på gaupe, Scandlynx, har vært å samle inn objektiv kunnskap om gaupas økologi i ulike landskapstyper, og dermed bidra til en bærekraftig forvaltning av gaupebestanden i det skandinaviske flerbrukslandskapet.

Scandlynx har samlet inn data på arealbruk, sosial organisering, spredning, reproduksjon, overlevelse og predasjonsatferd hos gaupe gjennom oppfølging av gauper med ulike typer radio- eller GPS-sendere. I tillegg har prosjektene i Bergslagen og Sørøst-Norge fokusert på populasjonsdynamikken til gaupas viktigste byttedyr,  rådyret. De ulike studieområdene gjenspeiler de ulike miljøforhold gaupa lever under i Skandinavia, fra tamreinområdene i nord, via snørike og ”rådyrfattige” Østerdalen, til ”rådyr-rike” kulturlandskap i sør.

 


Foto: © SCANDLYNX 

 

Logos