Scandlynx logo
SCANDLYNX
- det skandinaviske gaupeprosjektet
Norsk Svenska English
Søk

Predasjon

En effektiv jeger

Gaupa smyger seg ubemerket på byttet sitt, og etter en kort spurt blir store byttedyr avlivet med et bitt i strupen.  Gaupa er en effektiv jeger, og i Østerdalen endte 62 % av registrerte jaktforsøk i drap. Jaktsuksessen var størst for store byttedyr. Vi så også at familiegrupper, dvs. hunngauper med unger, var de mest effektive jegerne

 
Foto © SCANDLYNX


Gaupe og rådyr

Rådyr er generelt det viktigste byttedyret for gaupa sør i Skandinavia, både sommer- og vinterstid. Selv i Østerdalen, med svært lave tettheter av rådyr, er rådyr det klart viktigste byttedyret for gaupa både på vinter- og sommerstid. Hare er viktigst av de mindre byttedyra.

Hvor mye rådyr gaupa dreper, og hva dette betyr for utviklingen i rådyrbestandene opptar mange. Gaupas effekt på lokale rå-dyrbestander kan være høy i områder med lav tetthet og lav tilvekst av rådyr. Der kan gaupe ta hele tilveksten av rådyr selv om tettheten av gaupe er lav, og hele det jaktbare overskuddet forsvinner. På den andre siden vil effekten av gaupas predasjon være relativt lav i områder med høye tettheter av rådyr.


Gaupe og sau/tamrein

Vi mangler store villmarksområder i Norge i dag, og er dermed avhengig av å integrere vern av rovdyr med menneskets bruk av utmarka for å sikre levedyktige bestander av store rovdyr. Dette fører til store konflikter med sau- og tamreinnæring.

SCANDLYNX beregner gaupas drapsrater på rein og sau, og ser også på gaupas forflytning i landskapet i forhold il fordeling og tetthet av sau/rein og alternative byttedyr.

Dette gir kunnskap som vil benyttes til å utvikle praktiske verktøy som kan redusere konflikten mellom utmarksbasert husdyrproduksjon og rovvilt, og dermed forbedre velferden til sau og tamrein på utmarksbeite. I tillegg vil resultatene kunne benyttes til å validere dagens nivå på kompensasjon for rovviltdrepte sau og rein.


Foto © SCANDLYNX

 

Logos