Scandlynx logo
SCANDLYNX
- the Scandinavian lynx project
Norsk versjon Svenska English
Søk

Reports

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

 • Karlsson, J. & Andrén, H. 2004: Vargar och lodjur - hur går de ihop?. - In: Jansson, G., Seiler, C. & Andrén, H. (Ed.); Skogsvilt III: vilt och landskap i förändring. Grimsö Wildlife Research Station, Swedish University of Agricultural Science, pp. 89-91 :
 • Helldin, J.O. 2004: Lodjurspredation på räv - och dess sekundära effekter på bytespopulationerna. - Grimsö Wildlife Research Station, Swedish University of Agricultural Science, Riddarhyttan, Sweden, 42 pp :
 • Danell, A. & Andrén, H. 2004: Renvandringar och lodjur. - In: Jansson, G., Seiler, C. & Andrén, H. (Ed.); Skogsvilt III: vilt och landskap i förändring. Grimsö Wildlife Research Station, Swedish University of Agricultural Science, pp. 100-104. :
 • Brøseth, H. Odden, J. & Linnell, J. D. C. (2004) Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge 2004. NINA Minirapport 073: 1-11.: http://scandlynx.nina.no/LinkClick.aspx?fileticket=AyHbIj_KR5M%3d&tabid=2317
 • Andrén, H., Liberg, O., Danell, A., Karlsson, J., Ahlqvist, P. & Segerström, P. 2004. Dödsorsaker bland unga och vuxna lodjur. - In: Jansson, G., Seiler, C. & Andrén, H. (Ed.); Skogsvilt III: vilt och landskap i förändring. Grimsö Wildlife Research Station, Swedish University of Agricultural Science, pp. 92-95 :
 • Andrén, H., Liberg, O., Ahlqvist, P. & Danell, A. 2004. Lodjurets effekter på rådjursstammen. - In: Jansson, G., Seiler, C. & Andrén, H. (Ed.); Skogsvilt III: vilt och landskap i förändring. Grimsö Wildlife Research Station, Swedish University of Agricultural Science, pp. 96-99 :

2003

 • Solberg, E.J., Sand, H., Linnell, J.D.C., Brainerd, S., Andersen, R., Odden, J., Brøseth, H., Swenson, J.E., Strand, O. & Wabakken, P. 2003: Store rovdyrs innvirkning på hjorteviltet i Norge: økologisk prosesser og konsekvenser for jaktuttak og jaktutøvelse. - Norwegian Institute for Nature Research Fagrapport 63: 1-78.: http://scandlynx.nina.no/Portals/Scandlynx/Publikasjoner/Solberg_2003_Predation_%20NINAFagrapport63.pdf
 • Moa, P.F., Herfindal, I., Odden, J., Linnell, J.D.C., Austmo, L.B. & Andersen, R. 2003: Har kvotejakt på gaupe redusert tapet av lam på utmarksbeite?. - In: Brainerd, S. (Ed.); Konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen. NINA Fagrapport 66, pp. 29-31. :
 • Linnell, J.D.C., Lande, U.S., Skogen, K., Hustad, H. & Andersen, R. 2003: Forvaltningsscenarier for store rovdyr i Norge. - Norwegian Institute for Nature Research Fagrapport 65: 1-43. :
 • Lande, U.S., Linnell, J.D.C., Herfindal, I., Salvatori, V., Brøseth, H., Andersen, R., Odden, J., Andrén, H., Karlsson, J., Willebrand, T., Persson, J., Landa, a., May, R., Dahle, B. & Swenson, J.E. 2003:Potensielle leveområder for store rovdyr i skandinavia: GIS - analyser på et økoregionalt nivå. - Norwegian Institute for Nature Research Fagrapport 64: 1-31.: http://scandlynx.nina.no/LinkClick.aspx?fileticket=EBOlLVQmO-A%3d&tabid=2317
 • Brøseth, H., Odden, J. & Linnell, J.D.C. 2003: Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling for gaupe i Norge i 2003. - NINA Minirapport 006: 1-9: http://scandlynx.nina.no/LinkClick.aspx?fileticket=9zo34sB8V-U%3d&tabid=2317
 • Brøseth, H., Odden, J. & Linnell, J. 2003: Minimum antall familiegrupper, bestandsestimat og bestandsutvikling i Norge 1996-2002. - NINA Oppdragsmelding 777: 1-2: http://scandlynx.nina.no/LinkClick.aspx?fileticket=WPqCN0LWlwo%3d&tabid=2317
 • Andersen, R., Linnell, J.D.C. & Hustad, H. 2003: Rovvilt og samfunn i Norge: en veileder til sameksistens i det 21. århundre. - Norwegian Institute for Nature Research Temahefte 22: 1-48 :
 • Andersen, R., Linnell, J., Odden, J., Andrén, H., Sæther, B.E., Moa, P.F., Herfindal, I., Kvam, T. & Brøseth, H. 2003: Lynx - population dynamics, development, and harvest [Gaupe - bestandsdynamikk, bestandsutvikling og høstingsstrategier]. - Norwegian Institute for Nature Research Fagrapport 059: http://scandlynx.nina.no/LinkClick.aspx?fileticket=ueB8secyGgc%3d&tabid=2317
 • Andersen, R., Bjerke, T., Brainerd, S., Bruteig, I.E., Brøseth, H., Gjershaug, J.O., Hustad, H., Landa, A., Linnell, J.D.C., Nygård, T., Pedersen, H.C., Skogen, K., Solberg, E.J., Svarstad, H., Swenson, J.E., Sæther, B.E. & Tveraa, T. 2003: Fremtidige FoU - oppgaver knyttet til store rovdyr i Norge. - NINA Fagrapport 67: 1-14. :

2001

 • Odden, J., Solvang, H., Maartmann, E., Wabakken, P., Linnell, J., Andersen, R., Haagenrud, H., Lundqvist, O. & Solberg, H.O. 2001: Registrering av ulv og gaupe i Hedmark 2001: Rapport fra registrering 13. januar 2001. - Fylkesmannen i Hedmark Miljøvernavdelingen Rapport 11/2001: 1-26. :
 • Linnell, J.D.C., Odden, J., Andersen, R., Andersen, R. & Landa, a. 2001: Den biologiske bakgrunnen for forvaltning av gaupe og jerv i Norge. - In: Guldvik, I. & Arnesen, T. (Ed.); Med rovdyr og politikk i utmarka: evaluering av rådgivende utvalg for rovviltforvaltning og forsøk med rovviltnemnder. Østlandsforskning rapport nr 02/2001, pp. 165-191. :
 • Andersen, R., Kvam, T., Linnell, J., Moa, P.F., Odden, J., Gangås, L., Overskaug, K. & Swenson, J. 2001: Gaupa - Nordens uproblematiske minitiger? - In: Jaren, V. & Løvstad, J.P. (Ed.); Delrapport 3 fra forskningsprogrammet bruk og forvaltning av utmark. Norges forskningsråd, Oslo, Norway, pp. 49-60. :
 • Andersen, R., Kvam, T., Linnell, J., Moa, P.F., Odden, J. & Swenson, J. 2001: Møt gaupa; uproblematisk rovdyr – eller notorisk lystmorder?- In: Pedersen, H. C. & Jonsson, B. (Eds.); NINAs strategiske instituttprogrammer 1996-2000: Bærekraftig høsting av bestander. Sluttrapport. - NINA Temahefte 18: 78-85. :

1999

 • Andrén, H. & Liberg, O. 1999. Demografi och minsta livskraftiga population hos lodjur. - CBM:s Skriftserie 1:119-123 :
 • Andrén, H. 1999. Kvantifiering av illegal jakt på lodjur i Sverige. - Bilagor till Sammanhållen rovdjurspolitik. SOU 1999:146, sid. 183-190 :
 • Kvam, T., Hasselvold, A., Brøndbo, K., Eggen, T. & Sørensen, O.J. 1999: Telemetribasert undersøkelse av tap av sau på beite. Nordfjella i Overhalla og Kongsmoen på Høylandet 1997-1998. Sluttrapport. - Norwegian Institute for Nature Research Oppdragsmelding 597: 1-28. :
 • Andrén, H., Liberg, O. & Sand, H. 1999. De stora rovdjurens inverkan på de vilda bytesstammarna i Sverige. - Bilagor till Sammanhållen rovdjurspolitik. SOU 1999:146, sid. 119-182 :
 • Andrén, H., Ebenhard, T., Ellegren, H., Ryman, N. & Sæther, B.-E. 1999. Livskraftiga stammar av varg, björn, lo, järv och kungsörn. - Bilagor till Sammanhållen rovdjurspolitik. SOU 1999:146, sid. 65-95 :

1998

 • Östergren, A. & Segerström, P. 1998. Familjegrupper av lodjur - metod för antalbedömningar. - Länsstyrelsen Västerbottens län, Meddelande 2: 1-5.:
 • Negård, A., Moa, P.F., Kvam, T. & Overskaug, K. 1998: Arealbruk hos gaupe i Nord-Trøndelag i forhold til sau og tamrein på beite. - In: Kvam, T. & Jonson, B. (Ed.); Sluttrapport fra NINAs Institutt Program på Store Rovdyrs økologi i Norge. Norwegian Institute for Nature Research Temahefte 8, pp. 142-150. :
 • Moa, P.F., Negård, A., Kvam, T. & Overskaug, K. 1998: Arealbruk og vandringsmønster hos gaupe i Nord-Trøndelag. - In: Kvam, T. & Jonson, B. (Ed.); Sluttrapport fra NINAs Institutt Program på Store Rovdyrs økologi i Norge. Norwegian Institute for Nature Research Temahefte 8, pp. 132-141. :
 • Melting, B., Eggen, T. & Kvam, T. 1998: Faktorer som påvirker tap av sau i utmark med ulik forekomst av store rovdyr. - In: Kvam, T. & Jonson, B. (Ed.); Sluttrapport fra NINAs Institutt Program på Store Rovdyrs økologi i Norge. Norwegian Institute for Nature Research Temahefte 8, pp. 151-154. :
 • Linnell, J.D.C., Swenson, J.E., Landa, A. & Kvam, T. 1998: Methods for monitoring European large carnivores - a worldwide review of relevant experience. - Norwegian Institute for Nature Research Oppdragsmelding 549: 1-38. :
 • Linnell, J.D.C., Christensen, H. & Odden, J. 1998: Gaupe. - In: Isaksen, K., Syvertsen, P.O., Kooji, J. & Rinden, H. (Ed.); Truete pattedyr i Norge: faktaark og forslag til rødliste. Norsk Zoologisk Forening Rapport 5, Oslo, pp. 141-146. :
 • Liberg, O. 1998. Rovvilt - Ekologi och förvaltning. - I: Rovviltförvaltning: Problemer og utfordringer. Rapport Nr 4, Nordisk Jägersamvirke Symposium. :
 • Kvam, T., Sunde, P. & Overskaug, K. 1998: Lynx diet in North-Trøndelag Matvaner hos gaupe i Nord-Trøndelag. - In: Kvam, T. & Jonson, B. (Ed.); Sluttrapport fra NINAs Institutt Program på Store Rovdyrs økologi i Norge. Norwegian Institute for Nature Research Temahefte 8, pp. 94-104. :
 • Kvam, T., Sunde, P. & Overskaug, K. 1998: Byttedyrvalg hos gaupe: betydningen av kjønn for byttedyrstørrelsen. - In: Kvam, T. & Jonson, B. (Ed.); Sluttrapport fra NINAs Institutt Program på Store Rovdyrs økologi i Norge. Norwegian Institute for Nature Research Temahefte 8, pp. 89-93. :
 • Kvam, T., Kjelvik, O., Nybakk, K. & Overskaug, K. 1998:Effekten av simlas vinterbeite og gjeting på vekt og overlevelse hos reinkalv. - In: Kvam, T. & Jonson, B. (Ed.); Sluttrapport fra NINAs Institutt Program på Store Rovdyrs økologi i Norge. Norwegian Institute for Nature Research Temahefte 8, pp. 168-172. :
 • Kvam, T. 1998: Bestandsestimat for gaupe 1995-96. - Rapport til DN :
 • Kjørstad, M., Nybakk, K., Kvam, T. & Overskaug, K. 1998: Gaupas habitatbruk i Namdalen. - In: Kvam, T. & Jonson, B. (Ed.); Sluttrapport fra NINAs Institutt Program på Store Rovdyrs økologi i Norge. Norwegian Institute for Nature Research Temahefte 8, pp. 105-109. :
 • Kjelvik, O., Nybakk, K., Kvam, T., Overskaug, K., Sørensen, O.J. & Sunde, P. 1998: Tap av rein i et rovdyrområde. - In: Kvam, T. & Jonson, B. (Ed.); Sluttrapport fra NINAs Institutt Program på Store Rovdyrs økologi i Norge. Norwegian Institute for Nature Research Temahefte 8, pp. 110-118. :
 • Bolstad, J.P., Stener, S.Ø., Kvam, T. & Overskaug, K. 1998:Gaupas habitatbruk i forhold til potensielle byttedyr. - In: Kvam, T. & Jonson, B. (Ed.); Sluttrapport fra NINAs Institutt Program på Store Rovdyrs økologi i Norge. Norwegian Institute for Nature Research Temahefte 8, pp. 156-167 :
 • Andrén, H., Ahlquist, P., Andersen, R., Kvam, T., Liberg, O., Lindén, M., Odden, J., Overskaug, K., Linnell, J.D.C. & Segerström, P. 1998: The Scandinavian lynx projects: Annual report 1997. - Norwegian Institute for Nature Research Oppdragsmelding 518: 1-11 :
 • Andersen, R., Linnell, J.D.C., Odden, J., Gangås, L., Ness, E., Karlsen, J., Wannag, A. & Renå, J.T. 1998: Sosial organisering, spredning, reproduksjon og predasjonsatferd hos gaupe i Hedmark: framdriftsrapport 1995-97 - Norwegian Institute for Nature Research Oppdragsmelding 519: 1-25 :

1997

 • Kvam, T. 1997: Population estimate for lynx 1995-96 and 1996-97 [Bestandsestimat for gaupe 1995-96 og 1996-97]. - Norwegian Institute for Nature Research Report :
 • Hasselvold, A., Brøndbo, K., Kvam, T., Eggen, T. & Sørensen, O.J. 1997: Årsrapport 1997 fra undersøkelse av lammetap i Nordfjellet, Overhalla. - Norsk institutt for naturforskning Oppdragsmelding 517: 1-28 :
 • Aronsson, Å. & Liberg, O. 1997. Utvärdering av lodjursinventering i renskötselområdet. - Rapport till Naturvårdsverket, Enheten för Viltförvaltning :

1996

 • Linnell, J.D.C., Støen, O.G., Odden, J., Ness, E., Gangås, L., Karlsen, J., Eide, N. & Andersen, R. 1996: Gaupe og rådyr i østre deler av Hedmark. Norwegian Institute for Nature Research Oppdragsmelding 414: 1-38.:
 • Linnell, J. D. C., Smith, M. E., Odden, J., Kaczensky, P. & Swenson, J. E. (1996) Carnivores and sheep farming in Norway. 4. Strategies for the reduction of carnivore livestock conflicts: a review. NINA Oppdragsmelding 443: 1-108 :
 • Kvam, T., Sørensen, O.J., Overskaug, K., Eggen, T., Berntsen, F. & Swenson, J.E. 1996: Annual report from the carnivore projects in Nord-Trøndelag 1995 [Årsrapport for rovdyrprosjektene i Nord-Trøndelag 1995]. - Norwegian Institute for Nature Research Oppdragsmelding 424: 1-40. :
 • Kvam, T., Overskaug, K. & Holmstrøm, F. 1996: Behandling av innsendte skrotter av bjørn, ulv, gaupe og jerv 1993-1996. - NINA Årsrapport. :
 • Kvam, T. 1996: Gaupejakt i Telemark. Biologisk bakgrunn for kvotefastsetting 1997. - Unpublished Norwegian Institute for Nature Research report: 1-5 :
 • Kvam, T. 1996: Bestandsestimat for gaupe 1995-96 . - Upublisert NINA rapport: 1-19. :
 • Eide, N., Linnell, J.D.C. & Andersen, R. 1996: Fordeling av gaupas mindre byttedyr i østre Hedmark. - Norwegian Institute for Nature Research Oppdragsmelding 418: 1-17 :

1995

 • Kvam, T., Sørensen, O.J., Eggen, T., Knutsen, K., Overskaug, K., Berntsen, F. & Swenson, J.E. 1995: Annual report from the carnivore projects in Nord-Trøndelag 1994 [Årsrapport for rovdyrprosjektene i Nord-Trøndelag 1994]. - Norwegian Institute for Nature Research Oppdragsmelding 364: 1-37.:

1994

 • Kvam, T., Berntsen, F., Eggen, T., Knutsen, K., Overskaug, K. & Sørensen, O.J. 1994: Årsrapport for rovdyrprosjektene i Nord-Trøndelag 1993. - Norskinstitutt for naturforskning Oppdragsmelding 267: 1-32. :

1993

 • Kvam, T., Eggen, T., Knutsen, K., Overskaug, K., Solstad, T. & Sørensen, O.J. 1993: Årsrapport for rovdyrprosjektene i Nord-Trøndelag 1992. - Norskinstitutt for naturforskning Oppdragsmelding 194: 1-31.:
Logos