Scandlynx logo
SCANDLYNX
- det skandinaviska lodjurprosjektet
Norsk Svenska English
Søk

Prognosemodell for gaupebestanden i Norge

Publisert 08.12.2011
Scandlynx-forskere har utviklet en modell for å beregne gaupebestandens utvikling fram i tid. Modellen blir beskrevet i en fersk NINA-rapport.
Prognosemodell for gaupebestanden i Norge

– Vi er flere forskere som i samarbeid har utviklet et verktøy som kan benyttes til å anslå gaupebestandens størrelse framover i tid. Til grunn for modellen ligger lange tidsserier fra forskning og overvåking på gaupe i Skandinavia. Resultatet har blitt et verktøy som kan hjelpe beslutningstakere i deres arbeid, sier John Linnell, seniorforsker i NINA og norsk leder i Scandlynx.

Etterspurt verktøy

Scandlynx har hatt som målsetting å utvikle et verktøy for å beregne hvordan jakt påvirker utviklingen i en gaupebestand framover i tid. Dette har også vært etterspurt av sentral- og regional forvaltning, som skal forvalte gaupebestanden i tråd med vedtatte politiske målsettinger om størrelsen på gaupebestanden.

– Vi har fått mye kunnskap om gaupe gjennom den forskningen som er gjort i Skandinavia siden oppstarten for 17 år siden. Det er et alltid en overordnet målsetting at kunnskap som fremskaffes gjennom forskningen skal være til nytte for samfunnet, og vi mener dette er et godt eksempel i så måte, sier Linnell.

Den systematiske overvåkingen og kartleggingen av gaupe i Norge har pågått siden 1996.

– Rovdata er ansvarlig for overvåkingen av gaupe i Norge, og det er meget positivt at den kunnskapen som blir samlet inn gjennom overvåkingen blir brukt videre til slike formål, sier Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Modellen anslår bestandsreduksjon

Modellen anslår en fortsatt reduksjon i gaupebestanden på landsbasis, fra 74 familiegrupper før jakt i år, til ca 67 familiegrupper før jakt i 2012. De regionale prognosene tyder på at alle regioner, med unntak av region 7 (Nordland), vil ligge omkring eller like over bestandsmålet før jakt i 2012.

– Vi hadde en målsetting om å ha denne rapporten ferdig før de regionale rovviltnemndene fattet sine vedtak om jaktkvoter på gaupe i 2012, slik at nemndene skulle få muligheten til å benytte modellen som hjelpemiddel hvis de ønsket det. Dessverre lot det seg ikke gjøre å få rapporten ferdig tidsnok, men vi tror likevel kunnskapen vil bli til nytte framover, sier Linnell.

Det blir understreket at prognosene, og da særlig på regionnivå, vil være heftet med relativt stor usikkerhet. Prognosene blir likevel vurdert å kunne være til hjelp som et verktøy i prosessen rundt kvotefastsetting.

Anbefaler å videreutvikle modellen

Det anbefales en fortsatt kunnskapsinnhenting og videreutvikling for å gjøre prognosene enda mer nøyaktige i framtiden.

– Bedre kunnskap om blant annet kjønns- og aldersstrukturen i regionale gaupebestander vil bidra til sikrere prognoser i framtiden. Innhenting av slik kunnskap bør derfor prioriteres i årene som kommer, sier Linnell.

Forskerne anbefaler også at modellen i framtiden inngår som en standard del i de årlige overvåkingsrapportene fra Rovdata på antall familiegrupper av gaupe i landet. Det vises til at dette også er i tråd med en anbefaling fra Fagrådet for nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt, som har anbefalt at det burde utarbeides årlige prognoser i overvåkingsrapportene på gaupe.

 

Les mer:

Kontakt:

print

 

Logos